| RODO

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”), które weszło

w życie 25 maja 2018r., w związku z pozyskaniem od Państwa danych osobowych przekazujmy następujące informacje:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest VERDEHO Sp. z o. o. z siedzibą ul. Chełmońskiego 206, 31-348 Kraków, nr KRS 0000124891, NIP 9452216559, REGON 016125261 oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne, zarówno osobowo, jak i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów – wykaz pełnej listy zostanie udostępniony na pisemne zgłoszenie. Jednocześnie Verdeho Sp. z o.o. jest operatorem strony www.verdeho.pl,

2. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Z Administratorem można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: biuro@verdeho.pl  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

3. CELE ORAZ PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Verdeho przetwarza dane osobowe w następującym celu:

 • zawarcia i realizacji umów zawartych z Panią/Panem jako dostawcą lub kontrahentem Verdeho lub gdy jest to niezbędne do wykonania takiej umowy łączącej Pana/Panią z Verdeho – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i realizacji umowy – (art. 6 ust.1 lit. b) RODO)
 • ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/Panem umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – (art. 6 ust.1 lit. f) RODO)
 • wypełniania przez Administratora obowiązków przechowywania dokumentów księgowych dotyczących realizacji umów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikających z ustawy o rachunkowości – (art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
 • marketingowym tj. oferowania produktów i usług świadczonych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dostarczenie klientom informacji o produktach i usługach świadczonych przez Administratora – (art. 6 ust.1 lit. f) RODO)
 • w celu badania satysfakcji klientów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest utrzymywanie wysokiej jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług – (art. 6 ust.1 lit. f) RODO)
 • w innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody i treści zgody – (art. 6 ust.1 lit. a) RODO)

4. INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty wspierające Verdeho w jego procesach biznesowych i czynnościach, w tym podmioty przetwarzające dane osobowe na rzecz Verdeho (tzw. Procesorzy danych)

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych,
  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. PODEJMOWANIE DECYZJI W OPARCIU O ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Administrator nie podejmuje decyzji opartych o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie, wywołujących skutki prawne dla osoby, której dane są przetwarzane.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH (POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY)

Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

| Polityka Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody przy korzystaniu z serwisu poprzez zapamiętywanie Państwa preferencji i ustawień na naszej stronie oraz zbierania danych statystycznych o użytkownikach służących do poprawy i wygody korzystania ze strony internetowej.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej użytkownika lub na poniższych stronach:

Cookies w przeglądarce Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Cookies w przeglądarce Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Cookies w przeglądarce Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Cookies w przeglądarce Opera

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Cookies w przeglądarce Safari

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

 

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie plików cookies, prosimy o zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej lub opuszczenie serwisu.

 

 

Grupa Verdeho

ul. Józefa Chełmońskiego 206

31-348 Kraków

tel.: +48 885 993 199

mail: biuro@verdeho.pl