Galeria Krakowska nowym Klientem Verdeho

Dodano 10.7.2019

Z dniem 1 lipca 2019 roku Grupa Verdeho rozpoczęła współpracę z ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usług utrzymania w czystości obiektu Galeria Krakowska.

Ga­le­ria Kra­kow­ska  to nowoczesne i jedno z największych Centrum Handlowych w Polsce, otwarte w 2006 ro­ku.
Zbu­do­wa­na i zarządzana przez fir­mę ECE Projektmanagement Pol­ska łą­czy tra­dy­cję ze współ­cze­sno­ścią. Po­ło­żo­na jest w sa­mym ser­cu Kra­ko­wa, w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie Ryn­ku Głów­ne­go. To kra­kow­ski wy­znacz­nik mo­dy, sty­lu i ele­gan­cji. Dzię­ki wy­god­ne­mu po­łą­cze­niu z Dwor­cem Głów­nym PKP i dwor­cem au­to­bu­so­wym, z li­nia­mi ko­mu­ni­ka­cji miej­skiej, z por­tem lot­ni­czym Ba­li­ce oraz za sprawą naj­więk­szego par­kin­gu w centrum jest tu­ry­stycz­ną bra­mą mia­sta. No­wo­cze­sna ar­chi­tek­tu­ra eks­po­nu­je uro­dę za­byt­ko­wych bu­dyn­ków wo­kół pla­cu Ja­na No­wa­ka­-Je­zio­rań­skie­go.

Grupa Verdeho

ul. Józefa Chełmońskiego 206

31-348 Kraków

tel.: +48 885 993 199

mail: biuro@verdeho.pl